Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Q-CAT Nederland b.v. en Q-CAT Trading b.v. (hierna ook te noemen de Q-CAT-vennootschappen), versie juli 2019

Download

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Q-CAT-vennootschappen opgestelde offertes en op de tussen hen en
  hun opdrachtgevers gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen
  partijen gesloten overeenkomsten.
 2. Bij afwijking van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden – welke afwijking schriftelijk door de betreffende Q-CATvennootschap
  moet zijn bevestigd – blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende Q-CAT-vennootschap, niet door aan de vennootschap
  verbonden personen. Dit geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan de
  vennootschap verbonden persoon. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW blijven buiten toepassing.

Artikel 2 - Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, behoudens indien deze een termijn voor de aanvaarding inhouden.
 2. Indien de opdrachtgever aan de betreffende Q-CAT-vennootschap gegevens, tekeningen e.d. verstrekt, mag de Q-CAT-vennootschap
  uitgaan van de juistheid ervan en zal zij haar offerte daarop baseren.
 3. De van de offerte deel uitmakende documenten van de hand van de betreffende Q-CAT-vennootschap (zoals technische beschrijvingen,
  ontwerpen, tekeningen, (proef)modellen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom
  van de betreffende Q-CAT-vennootschap. Zij mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden
  ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 4. Indien de opdrachtgever de offerte niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in lid 3 bedoelde documenten aan de betreffende Q-CATvennootschap
  terug te geven.
 5. De betreffende Q-CAT-vennootschap is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de offerte in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever
  vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3 - Prijzen en kostenverhogende omstandigheden

 1. De door de Q-CAT-vennootschap opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, vervoers-, verpakkings-, verzendings-, transport en
  eventuele hijswerkkosten.
 2. Wanneer kostenverhogende omstandigheden zich voordoen, dient de betreffende Q-CAT-vennootschap de opdrachtgever zo spoedig
  mogelijk daarvan in kennis te stellen.
 3. Kostenverhogende omstandigheden welke na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de levering van de zaken zich voordoen en die
  niet te wijten zijn aan de betreffende Q-CAT-vennootschap, mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Bij een prijsstijging van
  10% of meer is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 - Levertijd en wijze van levering

 1. De overeengekomen levertijd zal zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar deze geldt niet als fatale termijn. Overschrijding van
  de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de Q-CAT-vennootschappen hun bedrijf uitoefenen.
 3. De Q-CAT-vennootschappen zijn niet gehouden tot deelleveringen.
 4. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn
  aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de betreffende Q-CAT-vennootschap bij deze
  ophaalt, of indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is
  overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van
  data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen
  van zaken van de Q-CAT-vennootschappen door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel
  uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 6. De Q-CAT-vennootschappen zijn niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Indien
  opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Alle kosten en schade welke voor de betreffende Q-CAT-vennootschap ontstaan wegens weigering van in ontvangstname door de
  opdrachtgever van de door hem bestelde zaken, zijn voor rekening van de opdrachtgever, de kosten van opslag daaronder
  begrepen.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Na levering blijft de betreffende Q-CAT-vennootschap eigenaar van de geleverde zaken, zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan
  zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten, met inbegrip van hetgeen de
  opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
 2. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet
  bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar van de betreffende Q-CATvennootschap
  te bewaren.
 4. De opdrachtgever dient de betreffende Q-CAT-vennootschap onmiddellijk te informeren, indien beslag wordt gelegd op door haar geleverde
  zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust. De opdrachtgever dient voorts de beslaglegger onmiddellijk in kennis te stellen
  van het feit dat de eigendom van de in beslag genomen zaken bij de betreffende Q-CAT-vennootschap rust.
 5. Nadat de Q-CAT-vennootschap haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. De opdrachtgever
  staat de Q-CAT-vennootschap toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 6. Indien de betreffende Q-CAT-vennootschap geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd,
  vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan de Q-CAT-vennootschap te verpanden.

Artikel 6 - Ontbinding en annulering

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat sprake is van een tekortkoming van de betreffende Q-CATvennootschap
  en laatstgenoemde hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. De Q-CATvennootschap
  heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten,
  waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is de betreffende Q-CAT-vennootschap bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en
  zonder ingebrekestelling de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever:
  1. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor de Q-CAT-vennootschap voorzienbaar is dat hij
   daarin zal tekortschieten;
  2. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  3. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  4. overgaat tot liquidatie of ontbinding van zijn onderneming;
  5. geconfronteerd wordt met een beslaglegging op (een gedeelte van) zijn vermogen.

Ontbinding en opschorting geschieden door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat de betreffende Q-CAT-vennootschap
gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie. De opdrachtgever is in deze gevallen gehouden tot vergoeding van alle vermogensschade
aan de betreffende Q-CAT-vennootschap.

Artikel 7 - Reclames

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de betreffende Q-CAT-vennootschap de overeenkomst
  deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de Q-CAT-vennootschap er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra
  hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het genoemde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk
  14 dagen na aflevering.
 2. Indien de gebreken bij aflevering niet waarneembaar waren en pas later aan het licht komen, moeten die gebreken binnen 14 dagen
  nadat de opdrachtgever deze heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk bij de betreffende Q-CAT-vennootschap
  worden gemeld. Indien de opdrachtgever niet tijdig protesteert, kan hij geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
 3. De betreffende Q-CAT-vennootschap is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke
  prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 4. De prestatie van de betreffende Q-CAT-vennootschap geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het
  geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk
  in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het
  bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel in acht heeft genomen.
 5. Indien de geleverde zaak niet deugdelijk is, moet deze franco aan de betreffende Q-CAT-vennootschap worden geretourneerd. Daarna zal
  de Q-CAT-vennootschap kiezen of zij de zaak herstelt of vervangt, dan wel de opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de
  factuur.

Artikel 8 - Garanties

 1. De Q-CAT-vennootschappen garanderen de door hen verkochte en geleverde zaken op goede werking, maar daarbij gelden de volgende
  beperkingen. De garanties met betrekking tot zaken die de Q-CAT-vennootschappen elders inkopen, zijn beperkt tot de fabrieksgarantie.
  De garanties met betrekking tot door de Q-CAT-vennootschappen zelf vervaardigde constructies en materialen eindigen zes maanden na
  aflevering.
 2. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage; onoordeelkundig gebruik; niet of onjuist uitgevoerd
  onderhoud; installatie, montage, wijziging of reparatie door de opdrachtgever of door derden. Bovendien wordt geen garantie gegeven
  voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
 3. Mededelingen door of namens een Q-CAT-vennootschap gedaan betreffende de kwaliteit, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc.
  van de geleverde zaken gelden alleen als garantie, indien zij schriftelijk en in de vorm van een garantie zijn gedaan.
 4. De aansprakelijkheid van de Q-CAT-vennootschappen op grond van een garantie, is beperkt tot herstel, aanvullende levering of
  herlevering dan wel creditering.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De betreffende Q-CAT-vennootschap is aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg
  is van een aan de Q-CAT-vennootschap toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking de schade
  waartegen de Q-CAT-vennootschap verzekerd is onder haar aansprakelijkheidsverzekering. De polis en de voorwaarden van de verzekering
  liggen voor elke opdrachtgever bij de betreffende Q-CAT-vennootschap ter inzage.
 2. In alle gevallen waarin een Q-CAT-vennootschap gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, naar haar
  keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of het gegeven advies waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt,
  hetzij, indien de aansprakelijkheid of schade is gedekt onder een verzekering van de Q-CAT-vennootschap, het bedrag dat daadwerkelijk
  door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
 3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
  2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
   wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats
   waar gewerkt wordt;
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
 4. Indien door toedoen van de opdrachtgever of door een derde een schade op enigerlei wijze is vergroot, is de betreffende Q-CATvennootschap
  in zoverre niet aansprakelijk.
 5. De betreffende Q-CAT-vennootschap is niet aansprakelijk voor schade aan de door haar van de opdrachtgever ontvangen en door haar te
  bewerken of te verwerken materialen of producten, indien de opdrachtgever de Q-CAT-vennootschap niet uiterlijk bij het aangaan van de
  overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft
  verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en oppervlaktebewerkingen.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de betreffende Q-CAT-vennootschap voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen die wegens
  productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede)
  bestond uit door de Q-CAT-vennootschap geleverde producten en/of materialen.
 7. Iedere vordering jegens een Q-CAT-vennootschap behalve die welke door haar is erkend vervalt door het enkele verloop van 12
  maanden na levering.
 8. De werknemers, hulppersonen en vertegenwoordigers van de Q-CAT-vennootschappen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen
  op alle aan deze voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 10 - Overmacht

 1. De Q-CAT-vennootschappen hebben het recht de nakoming van hun verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij
  het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten hun invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd zijn hun verplichtingen
  na te komen.
 2. Onder omstandigheden die niet door de Q-CAT-vennootschappen te verwachten waren en die buiten hun invloedssfeer liggen, worden
  onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van de betreffende Q-CAT-vennootschap niet of niet
  tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, overstroming, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren
  gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, oorlog, mobilisatie, onlusten, stagnatie in de levering
  door openbare nutsbedrijven, import- of handelsbeperkingen.

Artikel 11 - Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien tijdige betaling uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim zonder
  dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
 2. De Q-CAT-vennootschappen behouden zich het recht voor onder rembours te leveren of de zaken eerst te leveren na ontvangst van een
  vooruitbetaling van de opdrachtgever. Eveneens behouden zij zich het recht voor een naar hun oordeel voldoende zekerheid voor betaling
  van de opdrachtgever te verlangen. Als de opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
  De betreffende Q-CAT-vennootschap heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de opdrachtgever
  te verhalen.
 3. Reclame door de opdrachtgever schort zijn betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de opdrachtgever met enige betaling aan de betreffende Q-CAT-vennootschap in verzuim is, zijn alle vorderingen van de Q-CATvennootschap
  op de opdrachtgever onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Dit geldt evenzeer indien de opdrachtgever
  failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt, beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd of de opdrachtgever
  wordt ontbonden of geliquideerd.
 5. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever direct rente aan de Q-CATvennootschap
  verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente als deze hoger is. Bij de
  renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 6. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever aan de betreffende Q-CATvennootschap
  alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van EUR 250,00.
  De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
  • Over de eerste EUR 2.500,00: 15%
  • Over het meerdere tot EUR 5.000,00: 10%
  • Over het meerdere tot EUR 10.000,00: 5%
  • Over het meerdere vanaf EUR 10.000,00: 1%.
  • Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte
   kosten verschuldigd.
 7. Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op de betreffende Q-CAT-vennootschap te verrekenen is uitgesloten, tenzij er
  sprake is van faillissement van de Q-CAT-vennootschap.

Artikel 12 - Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle verbintenissen tussen opdrachtgever en de Q-CAT-vennootschappen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens
  Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing.
 2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Q-CAT-vennootschappen neemt kennis van geschillen, tenzij dit
  in strijd is met dwingend recht.
 3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting, zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation, overeenkomen.

Copyrights  |  Ontwikkeling door NetSolid Sights